Stadgar

Föreningens namn
§1 Föreningens namn är Sällskapet Malte med Malmö som hemort.

Föreningens syfte
§2 Sällskapet verkar för ett befrämjande av öl, dess kultur och framtid i Skåne och där norr om liggande provinser.
§3 Sällskapet påverkas endast av öl och är oberoende av allt annat.
§4 Sällskapets medlemmar ska verka för att alla människor betraktas som lika med avseende på val av ölsort, ölsinne, ölmage eller annat lyte
§5 Sällskapet har som valspråk: ”En raijdi skåuning drikkår raijdi öul”.

Verksamhet
§6 Föreningen bedriver sin verksamhet med hjälp av bland annat ölprovningar, medlemspubar, pubrundor, bryggeribesök, ölresor samt hemsida och medlemstidning.

Verksamhetsår
§7 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är 1 september – 31 augusti.

Medlemsskap
§8 Medlem i föreningen kan varje person, 20 år eller äldre, bli som förbinder sig att följa dess stadgar
§9 Medlem som bryter mot dessa stadgar eller genom sitt handlande åsamkar föreningen eller dess strävanden skada, kan efter beslut av styrelsen skiljas från medlemskapet. Dessförinnan skall dock styrelsen bereda vederbörande möjlighet till förklaring. Medlem som inte erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Medlemsavgift
§10 Medlemsavgiften bestäms av årsmötet

Årsmöte
§11 Sällskapets årsmöte äger rum i anslutning till Maltedagen den 28 november, dock senast den 31 december.
§12 Kallelse till årsmöte skall göras senast 2 veckor före årsmöte
§13 Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 31 oktober
§14 Vid årsmöte skall följande frågor behandlas

 1. Öppnande av årsmötet
 2. Godkännande av att kallelsen utsänts enligt stadgarna
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 5. Fastställande av röstlängd/medlemslista
 6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 7. Uppläsande av verksamhetsberättelsen
 8. Uppläsande av ekonomiska berättelsen
 9. Uppläsande av revisionsberättelsen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Val av de styrelsemedlemmar och suppleanter vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut
 12. Val av två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 13. Val av tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en utses till ordförande
 14. Fastställande av medlemsavgifter
 15. Inkomna motioner
 16. Övriga frågor
 17. Avslutande av årsmötet

§15 Närvarande medlem äger en röst vid årsmötet. Vid lika röstetal gäller ordförandens röst som utslagsgivande.

Styrelse
§16 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, redaktör samt 1 till 7 ordinarie ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs för en tid av två år, räknat från årsmöte till årsmöte. Valet skall ske så att halva antalet ledamöter väljs årligen. Ordförande och kassör får inte väljas samtidigt. För styrelsen väljs 1 till 4 suppleanter för en tid av ett år, räknat från årsmöte till årsmöte.
§17 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra av styrelsens medlemmar är närvarande, öl finns tillstädes på bordet, samlingsplats finns, kallelse utgått samt protokoll föres. Närvarande ordinarie styrelsemedlem äger en röst vid styrelsemöte. Vid lika röstetal gäller ordförandens röst som utslagsgivande.
§18 Styrelseledamöter och suppleanter ska närvara minst hälften av de styrelsemöten som äger rum under styrelseåret då styrelsearbetet (inklusive aktiviteter) behöver delas på de som ingår i styrelsen samt att kunna utföra ett effektivt styrelsearbete. Specifika skäl kan bidra till att en styrelseledamot/suppleant har mer bortfall, vilket i enskilda fall kan tas upp på styrelsemöten och godkännas.
§19 Föreningens firma tecknas av den eller de som styrelsen därtill utser.

Revisorernas mandat och åläggande
§20 Årsmötet väljer för ett år i taget två ordinarie revisorer och en revisorsersättare. Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Valberedning
§21 Valberedningen består av ordförande och 2 övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 8 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 14 dagar före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

Stadgeändring
§22 Ändring av stadgarna avgörs med majoritetsbeslut med två på varandra följande medlemsmöten, varav den ena ska vara årsmöte. Minst 60 dagar ska förflyta mellan dessa två medlemsmöten. Förslag till ändring av stadgarna skall medfölja kallelsen.

Föreningens upplösning
§23 Föreningen kan upplösas genom beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmöte. Minst 60 dagar ska förflyta mellan dessa möten. Vid upplösning skall icke förbrukade medel och eventuella kvarvarande inventarier med mera tillfalla av styrelsen beslutad hjälporganisation.

Ladda ner Sällskapet Maltes Stadgar